تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

نخستین شورای مرکزی انجمن علمی هوشبری انتخاب شدند

مدیر فرهنگی معاونت فرهنگی ودانشجویی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از برگزاری نخستین دوره انتخابات انجمن علمی هوشبری خبرداد.

با رای دانشجویان

نخستین شورای مرکزی انجمن علمی هوشبری انتخاب شدند

مدیر فرهنگی معاونت فرهنگی ودانشجویی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از برگزاری نخستین دوره انتخابات انجمن علمی هوشبری خبرداد.

به گزارش هویت ما هرمزگان: مدیرفرهنگی معاونت فرهنگی ودانشجویی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در گفتگو با خبرنگار هویت ما گفت:با توجه به اینکه این انتخابات برای نخستین بار برگزارشده است، دانشجویان هوشبری استقبال خوبی از این انتخابات داشتند.

“صدیقه رنجبر” افزود: این انتخابات که با حضور پرشوردانشجویان دردانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی همراه بود، اعضای شورای مرکزی انجمن علمی هوشبری انتخاب شدند.  

 “رنجبر” خاطرنشان کرد: پس از پایان انتخابات و شمارش آرا، فرزاد غنی زاده (دبیر)، محدثه حاجبی، فاطمه سالخورده، فهیمه صالحی، نسرین محمدی، مریم بهنیا(علی البدل)، مجید رحیمی نسب(علی البدل) بارای دانشجویان انتخاب شدند.