تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

دانشجویان ممتاز و نمونه شاهد و ایثارگر علوم پزشکی اردبیل تجلیل شدند

فاطمه فرزانه و آزاده نجومی، دانشجویان ممتاز و نمونه شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در جلسه شورای فرهنگی دانشگاه تجلیل شدند.

به گزارش هویت ما اردبیل، دو نفر از دانشجویان برتر و ممتاز تحصیلی شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در جلسه شورای فرهنگی دانشگاه تجلیل شدند.

فاطمه فرزانه دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری و آزاده نجومی کارشناسی هوشبری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در نشست شورای فرهنگی توسط ریاست دانشگاه، دکتر اخوان اکبری مورد تجلیل قرار گرفتند.